Stilarter

Seishinkan dojo tilbyder undervisning i følgende stilarter:

Yoshinkan aikido
Okinawa Goju Ryu Karatedo
Shindo Muso Ryu Jodo
Mugai Shinden Mugai Ryu Iaiheido
Tenshin Shoden Yoshin Ryu Bujutsu