Jodo 5.kyu pensum

Shindo Muso ryu jodo test: 5. kyu

Rei-ho:

Kihon-waza:
1.Honte Uchi
2.Gyakute Uchi
3.Hiki Otoshi Uchi
4.Kaeshi Tsuki
5.Kuri Tsuke
6.Kuri Hanashi

OBS
Teknikkerne skal vises som Shidachi