Jodo 3. kyu pensum

Shindo Muso ryu jodo test: 3. kyu

Kihon-waza:
1.Honte Uchi
2.Gyakute Uchi
3.Hiki Otoshi Uchi
4.Kaeshi Tsuki
5.Kuri Tsuke
6.Kuri Hanashi

Omote-waza:
1.Tachi Otoshi
2.Tsuba Wari
3.Tsuki Tsue

OBS
Kihon udføres både som Shidachi og Uchidachi
Omote-waza kun som Shidachi