Jodo 1.kyu pensum

Shindo Muso ryu jodo test: 1. kyu

Kihon-waza:
1.Honte Uchi
2.Gyakute Uchi
3.Hiki Otoshi Uchi
4.Kaeshi Tsuki
5.Kuri Tsuke
6.Kuri Hanashi
7.Tai Atari
8.Tai Hazushi Uchi
9.Tsuki Hazushi Uchi
10.Dobarai Uchi
11.Maki Otoshi
12.Gyakute Tsuki

Omote-waza:
1.Tachi Otoshi
2.Tsuba Wari
3.Tsuki Tsue
4.Hissage
5.Sakan
6.Ukan

OBS
Kihon udføres både som Shidachi og Uchidachi.
Omote-waza teknik 1-3 som Shidachi og Uchidachi
Teknik 4-6 kun som Shidachi.