Jodo Shodan pensum

Shindo Muso ryu jodo test: Shodan

Kihon-waza:
1.Honte Uchi
2.Gyakute Uchi
3.Hiki Otoshi Uchi
4.Kaeshi Tsuki
5.Kuri Tsuke
6.Kuri Hanashi
7.Tai Atari
8.Tai Hazushi Uchi
9.Tsuki Hazushi Uchi
10.Dobarai Uchi
11.Maki Otoshi
12.Gyakute Tsuki

Omote-waza:
1.Tachi Otoshi
2.Tsuba Wari
3.Tsuki Tsue
4.Hissage
5.Sakan
6.Ukan
7.Kasumi
8.Mono Mi
9.Kasa no Shita
10.Ichi Rei
11.Neya no Uchi
12.Hosomichi

OBS
Alle teknikkerne udføres både som Shidachi og Uchidachi

Juli 2006/ PRK